Acknowledgements

We express our thanks to following bird-watchers for sharing information and records from their field-notes:
Bill Agnew, James Baird, Katsunori Bise, Mark Brazil, Jenny Burris, Anita and Walt Cressler, Joe Gentile, Tomoharu Gima, Kosei Gushiken, Takuki Hanashiro, Shin-ichi Hanawa, Yoshikazu Hayama, Kuniaki Higa, Yukio Ikema, Masashi Kaneda, Katsuo Kaneshiro, Masahiko Kaneshiro, Kenji Kedashiro, Akiyoshi Kiji, Ben King, Shinji Koyama, Masakazu Kudaka, Katsumori Kugai, Mitsuko Kurisaki, Ed LeGrand, Toru Mano, Isamu Matayoshi, Tetsuji Matayoshi, Kuniharu Miyagi, Takashi Nagamine, Tsutomu Nakasone, Kenji Numaguchi, Kamenobu Ohshiro, Kiyoaki Ozaki, Mike Poulsen, Jane Robinson, Clyde Roggencamp, Yutaka Sagae, Youichiro Sakiyama, Barb Sallee, Satoshi Shimabuku, Atsuhiro Shimabukuro, Ken-ichi Shimabukuro, Hideo Shimura, Marianne Snook, Carol Speegle, Katsuhiko Tamashiro, Naoto Teruya, Larry Tolman, Tetsuo Tomori, Kenichi Tokita, Keisuke Ueda, Norio Yamagata, Masakuni Yamashiro, Mitsuharu Yoshimi, Noboru Yoshizato and Yoshiharu Yonashiro.
We are very grateful to
Kuniaki Higa, the representative of the Okinawa Yacho Kenkyu-kai (Okinawa Bird Study Society) and Noboru Yoshizato, the president of the Wild Bird Society of Okinawa, for kind advice and information on Okinawan birds. Masashi Kaneda supplied valuable data for the islands of Iheya, Aguni, Zamami and Tokashiki. Mitsuharu Yoshimi offeredus his data for Iriomote. We also thank Shin-ichi Hanawa, Takashi Nagamine, Kiyoaki Ozaki, Hitoshi Tojo and Eiichiro Urano for helpful information about the literature. Further thanks goes to Katsumori Kugai of the Okinawa Prefectural Museum for encouraging us in this work. Finally, we thank Neil Fergusson for checking the final English version of manuscript.
As usual, any errors contained in the paper are the responsibility of the authors rather than the contributors.
Back to previous page
Last modified: April 25, 1997.
Fer-Jan de Vries, ferjan@etl.go.jp