ICFI'05
 
8th International Conference on Feature Interactions in Telecommunications and Software Systems
ാഊഊ㰊㑨挠慬獳∽楳敤慢≲倾獯⁴潃普牥湥散⼼㑨ാ㰊汵ാ 㰠楬挠慬獳∽楳敤慢≲㰾⁡牨晥∽瑨灴⼺眯睷挮⹳敬愮⹣歵縯牳ㅭ⼳潣湭瑥猭数楣污椭獳敵栮浴≬䌾浯敎⁴灓捥慩൬ 䤠獳敵›䙃㱐愯㰾氯㹩਍†氼⁩汣獡㵳猢摩扥牡㸢愼栠敲㵦瀢潲牧浡敭献瑨汭㸢慔歬㱳愯㰾氯㹩਍††਍†氼⁩汣獡㵳猢摩扥牡㸢愼栠敲㵦瀢潲散摥湩獧献瑨汭㸢牐捯敥楤杮㱳愯㰾氯㹩†਍⼼汵ാഊ㰊㑨挠慬獳∽楳敤慢≲䌾污潆⁲慐瑲捩灩瑡潩㱮栯㸴਍甼㹬਍†氼⁩汣獡㵳猢摩扥牡㸢愼栠敲㵦瀢潲牧浡敭献瑨汭㸢捓敩瑮晩捩倠潲牧浡敭⼼㹡⼼楬ാ 㰠楬挠慬獳∽楳敤慢≲㰾⁡牨晥∽灳潲牧浡敭献瑨汭㸢潓楣污倠潲牧浡敭⼼㹡⼼楬ാ †਍†氼⁩汣獡㵳猢摩扥牡㸢愼栠敲㵦爢来獩牴瑡潩⹮桰≰刾来獩牴瑡潩㱮愯㰾氯㹩਍†氼⁩汣獡㵳猢摩扥牡㸢愼栠敲㵦琢慲敶⹬桳浴≬吾慲敶楬杮琠敌捩獥整Ⱳ䠠瑯汥⁳湡⁤捁潣浭摯瑡潩㱮愯‾⼼楬ാ 㰠楬挠慬獳∽楳敤慢≲倾獯整⁲愼栠敲㵦瀢獯整⹲摰≦显潲瑮⼼㹡㰠⁡牨晥∽牰杯慲浭⹥摰≦戾捡㱫愯㰾氯㹩ഠ㰊甯㹬਍਍格‴汣獡㵳猢摩扥牡㸢慃汬䘠牯倠灡牥㱳栯㸴਍甼㹬਍†氼⁩汣獡㵳猢摩扥牡㸢愼栠敲㵦挢灦献瑨汭愣潢瑵㸢扁畯쉴䦠䙃㱉愯‾਍†⼼楬㰾楬挠慬獳∽楳敤慢≲㰾⁡牨晥∽晣⹰桳浴⍬楨瑳牯≹䌾湯敦敲据쉥䢠獩潴祲⼼㹡਍†⼼楬㰾楬挠慬獳∽楳敤慢≲㰾⁡牨晥∽晣⹰桳浴⍬潴楰獣㸢潔楰獣⼼㹡਍†⼼楬㰾楬挠慬獳∽楳敤慢≲㰾⁡牨晥∽晣⹰桳浴⍬慰数獲㸢畓浢獩楳湯㱳愯ാഊ 㰠氯㹩氼⁩汣獡㵳猢摩扥牡㸢愼栠敲㵦挢灦献瑨汭愣慷摲㸢慐数⁲睁牡獤⼼㹡਍਍†⼼楬㰾楬挠慬獳∽楳敤慢≲㰾⁡牨晥∽晣⹰桳浴⍬敤摡楬敮≳䐾慥汤湩獥⼼㹡਍†⼼楬㰾楬挠慬獳∽楳敤慢≲㰾⁡牨晥∽晣⹰桳浴⍬潬慣楴湯㸢潌慣楴湯⼼㹡਍†⼼楬㰾楬挠慬獳∽楳敤慢≲㰾⁡牨晥∽晣⹰桳浴⍬牯慧楮慺楴湯㸢牏慧楮慺楴湯⼼㹡ഠഊ 㰠氯㹩氼⁩汣獡㵳猢摩扥牡㸢愼栠敲㵦挢灦献瑨汭瀣≣倾潲牧浡敭䌠浯業瑴敥⼼㹡਍†⼼楬㰾楬挠慬獳∽楳敤慢≲㰾⁡牨晥∽晣⹰桳浴⍬潣瑮捡獴㸢潃瑮捡獴⼼㹡㰠氯㹩਍⼼汵ാഊഊ㰊㑨挠慬獳∽楳敤慢≲䤾獮牴捵楴湯⁳潴䄠瑵潨獲⼼㑨ാ㰊汵ാ 㰠楬挠慬獳∽楳敤慢≲㰾⁡牨晥∽畡桴湩瑳⹲桳浴⍬癯牥楶睥㸢癏牥楶睥⼼㹡⼼楬ാ 㰠楬挠慬獳∽楳敤慢≲㰾⁡牨晥∽畡桴湩瑳⹲桳浴⍬牰灥牡≥倾敲慰楲杮琠敨瀠灡牥⼼㹡⼼楬ാ 㰠楬挠慬獳∽楳敤慢≲㰾⁡牨晥∽畡桴湩瑳⹲桳浴⍬畳浢瑩㸢畓浢獩楳湯⼼㹡⼼楬ാ㰊甯㹬਍†਍⼼摴ാ ⼼牴ਾ††††⼼扴摯㹹 ††㰠琯扡敬ਾ†††⼼摴ਾ†††琼⁤杢潣潬㵲⌢捣捣捣•慢正牧畯摮∽档捥敫扲慯摲朮晩•楷瑤㵨ㄢ㸢戼㹲 ††㰠琯㹤 ††㰠摴眠摩桴∽〱┰㸢 ††㰠楤⁶瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮挠湥整㭲㸢㰠搯癩ਾ†††琼扡敬栠楥桧㵴㐢〰•楷瑤㵨ㄢ〰∥挠汥灬摡楤杮∽〱•散汬灳捡湩㵧〢•汣獡㵳昢睩浟楡≮ਾ††††琼潢祤ਾ†††††琼㹲 †††††㰠摴瘠污杩㵮琢灯㸢 †††††㰠楤⁶瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮挠湥整㭲㸢⼼楤㹶 †††††㰠ㅨ猠祴敬∽整瑸愭楬湧›散瑮牥∻倾潲牧浡敭⼼ㅨਾ††††††搼癩‾愼渠浡㵥椢癮瑩摥㸢⼼㹡ਠ †††††ਠਊ格㸲潍摮祡‬㜲桴䨠湵㱥栯㸲 †††††ਠਊ琼扡敬戠牯敤㵲ㄢ•散汬慰摤湩㵧〢•楷瑤㵨㤢┸㸢 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ਾ†瀼ㄾ㨷〳ㄭ㨹〰⼼㹰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼圾牯獫潨⁰敒楧瑳慲楴湯愠摮圠汥潣敭删捥灥楴湯⼼㹰 㰠琯㹤 ⼼牴ਾ⼼慴汢㹥ਊ格㸲畔獥慤ⱹ㈠琸⁨畊敮⼼㉨ਾ㰊慴汢⁥潢摲牥∽∱挠汥灬摡楤杮∽∰眠摩桴∽㠹∥ਾ㰠牴ਾ†琼⁤楷瑤㵨ㄢ┹㸢 㰠㹰㨸〲㠭㔺㰰瀯ਾ†⼼摴ਾ†琼㹤瀼圾牯獫潨⁰敒楧瑳慲楴湯⼼㹰瀼ਾ†⼼㹰⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥㠾㔺ⴰ㨹〰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼圾牯獫潨⁰灏湥湩㱧瀯ਾ†瀼㰾浳污㹬桃楡㩲匠整桰湡删楥晦䴭牡慧楮捥愠摮䴠牡祒湡⼼浳污㹬⼼㹰 㰠琯㹤 ⼼牴ਾ㰠牴ਾ†琼⁤楷瑤㵨ㄢ┹㸢㨹〰ㄭ㨰〰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼㰾㹢湉楶整⁤慴歬⼼㹢਺†潆湵慤楴湯⁳潦⁲敆瑡牵獥‬椼䜾敬湮䈠畲獮㰠椯㰾瀯ਾ†瀼㰾浳污㹬桃楡㩲䴠牡祒湡⼼浳污㹬⼼㹰 㰠琯㹤 ⼼牴ਾ㰠牴ਾ†琼⁤楷瑤㵨ㄢ┹㸢〱〺ⴰ〱㌺ਰ†⼼摴ਾ†琼㹤 㰠㹰潃晦敥戠敲歡⼼㹰 㰠琯㹤 ⼼牴ਾ㰠牴ਾ†琼⁤楷瑤㵨ㄢ┹㸢〱㌺ⴰ㈱〺ਰ†⼼摴ਾ†琼㹤 㰠㹰敓獳潩㩉䔠敭杲湩੧†牁档瑩捥畴敲㱳瀯ਾ†瀼㰾浳污㹬桃楡㩲䰠極楧䰠杯楲灰㱯猯慭汬㰾瀯ਾ†甼祴数∽楤捳㸢 †氼㹩敄整瑣湩⁧敆瑡牵੥†††䤠瑮牥捡楴湯⁳敢睴敥䥓⁐慃汬䌠湯牴汯匠牥楶散ⱳ㰠㹩⹍䬠汯敢杲愠摮䔠䠮ਮ†††䴠条汩㱬椯㰾⁡牨晥∽慴歬⽳潫扬牥⹧灰≴㰾浩⁧牳㵣瀢瑰朮晩㸢⼼㹡⼼楬ਾ†㰠楬䘾慥畴敲䤠瑮牥捡楴湯⁳湩 †††湉整牧瑡摥匠牥楶散⁳景丠瑥潷歲摥䠠浯⁥灁汰慩据獥›湁传橢捥⁴牏敩瑮摥 †††灁牰慯档‬椼䴾‮慎慫畭慲‬⹈䤠慧楫愠摮䬠‮慍獴浵瑯㱯椯㰾⁡牨晥∽慴歬⽳杩歡⹩摰≦㰾浩⁧牳㵣瀢晤朮晩㸢⼼㹡⼼楬ਾ†㰠楬䠾湡汤湩੧†††䘠慥畴敲䤠瑮牥捡楴湯⁳湩琠敨䰠湡畧条⁥潦⁲湅⁤祓瑳浥匠牥楶散ⱳ㰠㹩⹘圠ੵ†††愠摮䠠‮捓畨穬楲湮㱥椯‾愼栠敲㵦琢污獫眯⹵灰≴㰾浩⁧牳㵣瀢瑰朮晩㸢⼼㹡⼼楬ਾ†⼼汵ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ㄾ㨲〰ㄭ㨳〰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼㰾㹢界据㱨戯㰾瀯ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ㄾ㨳〰ㄭ㨴〳 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼㰾㹢敓獳潩੮†䥉›潎敶灁汰捩瑡潩獮䐠浯楡獮⼼㹢⼼㹰 㰠㹰猼慭汬䌾慨物›慔慤桳⁩桏慴⼼浳污㹬⼼㹰 㰠汵琠灹㵥搢獩≣ਾ†㰠楬䘾慥畴敲 †††湉整慲瑣潩獮椠癏牥慬⁹敎睴牯獫‬椼䬾䔮‮桃湥Ⱨ删‮桃摡慨‬⹎⹈䌠敨杮 †††湡⁤⹍倠捵楣⼼㹩愼栠敲㵦琢污獫振敨杮瀮晤㸢椼杭猠捲∽摰⹦楧≦㰾愯㰾氯㹩 †氼㹩敆瑡牵੥†††䤠瑮牥捡楴湯⁳湉畤散⁤祢䐠瑡⁡敄数摮湥楣獥愠潭杮䔠瑮瑩⁹潃灭湯湥獴‬椼吾ਮ†††吠湥Ⱨ䜠‮畈湡Ⱨ删‮楌‬⹄娠慨湡⁤⹈䴠楥⼼㹩愼栠敲㵦琢污獫琯湥⹧摰≦㰾浩⁧牳㵣瀢晤朮晩㸢⼼㹡⼼楬ਾ†㰠楬䘾慥畴敲䤠瑮牥捡楴湯倠潲汢浥⁳湩 †††楍摤敬慷敲匠牥楶散ⱳ㰠㹩⹘䰠畩‬⹇䠠慵杮愠摮䠠‮敍㱩椯㰾⁡牨晥∽慴歬⽳楬⹵摰≦㰾浩⁧牳㵣瀢晤朮晩㸢⼼㹡⼼楬ਾ†⼼汵ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥㰾㹰㐱㌺ⴰ㔱ㄺ㰵瀯ਾ†⼼摴ਾ†琼㹤 㰠㹰潃晦敥戠敲歡愠摮瀠獯整獲⼼㹰 㰠琯㹤 ⼼牴ਾ㰠牴ਾ†琼⁤楷瑤㵨ㄢ┹㸢㔱ㄺⴵ㜱ㄺਵ†⼼摴ਾ†琼㹤 㰠㹰戼匾獥楳湯 䤠䥉›湉整慲瑣潩敄整瑣潩灁牰慯档獥⼼㹢⼼㹰 㰠㹰猼慭汬䌾慨物›慍楲潋汨敢杲⼼浳污㹬⼼㹰 㰠汵琠灹㵥搢獩≣ਾ†㰠楬吾汥灥潨祮 †††敆瑡牵⁥慖楬慤楴湯愠慧湩瑳䔠敶瑮慵楬祴倠潲数瑲敩⁳湡⁤湉整慲瑣潩੮†††䐠瑥捥楴湯戠獡摥漠瑓瑡獩楴慣湁污獹獩漠⁦桴⁥楔敭琠敓癲捩ⱥ㰠㹩⹌搠ੵ†††䈠畯煳敵⁴湡⁤⹏䜠畡潤湩⼼㹩愼栠敲㵦琢污獫戯畯煳敵⹴摰≦㰾浩⁧牳㵣瀢晤朮晩㸢⼼㹡⼼楬ਾ†㰠楬䄾੮†††䄠瑵浯瑡捩传晦氭湩⁥敆瑡牵⁥湉整慲瑣潩敄整瑣潩敍桴摯戠⁹瑓瑡捩 †††湁污獹獩漠⁦灓捥晩捩瑡潩獮‬椼䠾‮潊癵ⱥ倠‮敌䜠污湡⁤⹓䌠畯敤瑲⼼㹩愼栠敲㵦琢污獫樯畯敶瀮晤㸢椼杭猠捲∽摰⹦楧≦㰾愯㰾氯㹩 †氼㹩⁁敇敮楲⁣灁牰慯档映牯琠敨 †††畁潴慭楴⁣敖楲楦慣楴湯漠⁦敆瑡牵摥‬慐慲敭整楲敳⁤祓瑳浥ⱳ㰠㹩⹁䴠汩敬ੲ†††愠摮䴠‮慃摬牥⼼㹩愼栠敲㵦琢污獫洯汩敬⹲灰≴㰾浩⁧牳㵣瀢瑰朮晩㸢⼼㹡⼼楬ਾ†㰠楬䄾瑵浯瑡捩䐠汥瑥湩੧†††匠数楣楦慣楴湯䔠牲牯⁳桷捩⁨慃獵⁥楍獳䐭瑥捥楴湯漠⁦敆瑡牵⁥湉整慲瑣潩Ɱ㰠㹩⹋ †††慔整畫慷愠摮吠‮桏慴⼼㹩⼼楬ਾ†⼼汵ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ਾ†瀼ㄾ㨹〰㰭瀯ਾ†⼼摴ਾ†琼㹤 㰠㹰戼倾潲牧浡敭 䌠浯業瑴敥䐠湩敮㱲戯㰾瀯ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲㰊琯扡敬ਾ㰊㉨圾摥敮摳祡‬㤲桴䨠湵㱥栯㸲ਊ琼扡敬戠牯敤㵲ㄢ•散汬慰摤湩㵧〢•楷瑤㵨㤢┸㸢 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ਾ†瀼㠾㌺ⴰ㨹〰⼼㹰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼䌾景敦㱥瀯ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ਾ†瀼㤾〺ⴰ〱〺㰰瀯ਾ†⼼摴ਾ†琼㹤 㰠㹰戼䤾癮瑩摥 琠污㱫戯㨾䄠 倠慲瑣捩污䤠瑮潲畤瑣潩潴䜠浡獥‬湉楦楮祴愠摮琠敨䔠楤扮牵桧䌠湯畣牲湥祣 圠牯扫湥档‬椼倾牥楤慴匠整敶獮⼼㹩⼼㹰 㰠㹰猼慭汬䌾慨物›瑓灥慨敒晩ⵦ慍杲湡敩㱣猯慭汬㰾瀯‾愼栠敲㵦琢污獫猯整敶獮瀮晤㸢椼杭猠捲∽摰⹦楧≦㰾愯ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ਾ†瀼ㄾ㨰〰ㄭ㨰〳⼼㹰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼䌾景敦⁥牢慥㱫瀯ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ਾ†瀼ㄾ㨰〳ㄭ㨲〳⼼㹰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼㰾㹢敓獳潩噉›敄楳湧䴠瑥潨獤⼼㹢⼼㹰 㰠㹰猼慭汬䌾慨物›汁捩⁥楍汬牥⼼浳污㹬⼼㹰 㰠汵琠灹㵥搢獩≣ਾ†㰠楬䌾湯楦畧楲杮 †††敍扭牥⁳景愠䘠浡汩⁹景删煥極敲敭瑮⁳獵湩⁧敆瑡牵獥‬椼䨾‮牂摥牥步㱥椯ਾ†††㰠⁡牨晥∽慴歬⽳牢摥牥步⹥摰≦㰾浩⁧牳㵣瀢晤朮晩㸢⼼㹡⼼楬ਾ†㰠楬䌾湯楳敤楲杮 †††敆瑡牵⁥湉整慲瑣潩獮椠牐摯捵⁴楌敮㩳吠睯牡獤琠敨䄠瑵浯瑡捩䐠牥癩瑡潩੮†††漠⁦敄数摮湥楣獥戠瑥敷湥倠潲畤瑣嘠牡慩瑮ⱳ㰠㹩⹁䴠瑥杺牥‬⹓䈠볃湨ⱥ䬠ਮ†††䰠畡湥潲桴愠摮䬠‮潐汨⼼㹩愼栠敲㵦琢污獫洯瑥杺牥瀮晤㸢椼杭猠捲∽摰⹦楧≦㰾愯㰾氯㹩 †氼㹩湁 †††灏楴業慳楴湯吠捥湨煩敵映牯䘠慥畴敲䤠瑮牥捡楴湯吠獥⁴敇敮慲楴湯‬椼䌾ਮ†††䌠楨⼼㹩⼼楬ਾ†㰠楬䜾湥牥捩匠浥湡楴獣漠⁦敆瑡牵੥†††䐠慩牧浡⁳慖楲湡獴‬椼夾‮潂瑮浥獰‬⹐䠠祥慭獮‬⹐夭‮捓潨扢湥⁳湡⁤⹊⹃ †††牔杩畡㱸椯‾愼栠敲㵦琢污獫猯档扯敢獮瀮瑰㸢椼杭猠捲∽灰⹴楧≦㰾愯㰾氯㹩 㰠甯㹬 㰠琯㹤 ⼼牴ਾ㰠牴ਾ†琼⁤楷瑤㵨ㄢ┹㸢 㰠㹰㈱㌺ⴰ㌱㌺㰰瀯ਾ†⼼摴ਾ†琼㹤 㰠㹰戼䰾湵档⼼㹢⼼㹰 㰠琯㹤 ⼼牴ਾ㰠牴ਾ†琼⁤楷瑤㵨ㄢ┹㸢 㰠㹰㌱㌺ⴰ㐱㌺㰰瀯ਾ†⼼摴ਾ†琼㹤 㰠㹰戼䤾癮瑩摥琠污㩫⼼㹢倠汯捩⁹獉畳獥映牯 倠牥慶楳敶匠獹整獭‬椼䴾牯楲⁳汓浯湡⼼㹩⼼㹰 㰠㹰猼慭汬䌾慨物›慍歲删慹㱮猯慭汬㰾瀯‾愼栠敲㵦琢污獫猯潬慭⹮摰≦㰾浩⁧牳㵣瀢晤朮晩㸢⼼㹡 㰠琯㹤 ⼼牴ਾ㰠牴ਾ†琼⁤楷瑤㵨ㄢ┹㸢 㰠㹰㐱㌺ⴰ㔱〺㰰瀯ਾ†⼼摴ਾ†琼㹤 㰠㹰戼䌾景敦੥†牢慥㱫戯㰾瀯ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ਾ†瀼ㄾ㨵〰ㄭ㨶〰⼼㹰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼匾獥楳湯嘠›敆瑡牵⁥湉整慲瑣潩湩 倠汯捩敩㱳瀯ਾ†瀼㰾浳污㹬桃楡㩲倠敩牲ⵥ癙獥匠档扯敢獮⼼浳污㹬⼼㹰 㰠汵琠灹㵥搢獩≣ਾ†㰠楬䠾湡汤湩੧†††倠汯捩⁹潃普楬瑣⁳湩䌠污潃瑮潲ⱬ㰠㹩⹌䈠慬物愠摮䬠䨮‮畔湲牥⼼㹩愼栠敲㵦琢污獫琯牵敮⹲摰≦㰾浩⁧牳㵣瀢晤朮晩㸢⼼㹡⼼楬ਾ†㰠楬䜾癯牥慮据⁥潐楬楣獥 †††潦⁲牐癩瑡⁥捁散獳䌠湯牴汯愠摮琠敨物䤠瑮牥捡楴湯ⱳ㰠㹩⹗䠠獡慳湡⁤⹌ †††潌牧灩潰⼼㹩愼栠敲㵦琢污獫栯獡慳⹮灰≴㰾浩⁧牳㵣瀢瑰朮晩㸢⼼㹡⼼楬ਾ†⼼汵ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ਾ†瀼ㄾ㨶〰ㄭ㨷〰⼼㹰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼㰾㹢慐敮੬†敓獳潩㱮戯吾敨䌠慨杮湩⁧慎畴敲漠⁦敆瑡牵⁥湉整慲瑣潩㱮瀯ਾ†瀼㰾浳污㹬桃楡㩲䬠湥吠牵敮㱲猯慭汬㰾瀯ਾ†瀼儾敵瑳潩獮瀠瑵映牯慷摲琠桴⁥慰敮汬獩獴⠠湡⁤污慰瑲捩灩湡獴
湩汣摵㩥ਠ†獉映慥畴敲椠瑮牥捡楴湯洠慥楮杮畦湩洠摯牥潣浭湵捩瑡潩獮猠獹整獭猠捵⁨ 愠⁳敷⁢敳癲捩獥漠⁲牡⁥桴獥⁥敲摮牥湩⁧䥆漠獢汯瑥㽥圠汩敦瑡牵⁥湩整慲瑣潩 戠⁥敲汰捡摥戠⁹敮⁷潣据灥獴猠捵⁨獡瀠汯捩⁹潣普楬瑣漠⁲桳畯摬椠⁴敢爠灥慬散⁤ 戠⁹敳癲捩⁥牣慥楴湯愠摮愠慮祬楳㽳䠠睯眠汩敮⁷整档楮畱獥猠捵⁨獡洠摯汥搭楲敶 愠捲楨整瑣牵⁥湡⁤獡数瑣漭楲湥整⁤牰杯慲浭湩⁧污整⁲桴⁥数捲灥楴湯漠⁦敦瑡牵獥㰿瀯ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴ਾ†瀼ㄾ㨸〳㰭瀯ਾ†⼼摴ਾ†琼㹤 㰠㹰戼䌾湯敦敲据੥†慂煮敵㱴戯㰾瀯ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲㰊琯扡敬ਾ㰊㉨吾畨獲慤ⱹ㌠琰⁨畊敮⼼㉨ਾ㰊慴汢⁥潢摲牥∽∱挠汥灬摡楤杮∽∰眠摩桴∽㠹∥ਾ㰠牴ਾ†琼⁤楷瑤㵨ㄢ┹㸢 㰠㹰㨸〳㤭〺㰰瀯ਾ†⼼摴ਾ†琼㹤 㰠㹰潃晦敥⼼㹰 㰠琯㹤 ⼼牴ਾ㰠牴ਾ†琼⁤楷瑤㵨ㄢ┹㸢 㰠㹰㨹〰ㄭ㨰〰⼼㹰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼㰾㹢湉楶整⁤慔歬㰺戯‾桔⁥䅐剄卅䐠獩牴扩瑵摥 倠扵楬桳愠摮匠扵捳楲敢匠獹整Ɑ㰠㹩⹈䄭湲慊潣獢湯⼼㹩⼼㹰 㰠㹰猼慭汬䌾慨物›瑓灥慨敒晩ⵦ慍杲湡敩㱣猯慭汬㰾瀯ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ਾ†瀼ㄾ㨰〰ㄭ㨰〳⼼㹰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼䌾景敦੥†牢慥㱫瀯ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ਾ†瀼ㄾ㨰〳ㄭ㨲〳⼼㹰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼㰾㹢敓獳潩੮†䥖›敆瑡牵⁥慌杮慵敧㱳戯㰾瀯ਾ†瀼㰾浳污㹬桃楡㩲䰠摹敩搠⁵潂獵畱瑥⼼浳污㹬⼼㹰 㰠汵琠灹㵥搢獩≣ਾ†㰠楬䌾瑡来牯獩湩⁧湡⁤牐潩楲楴楳杮 †††敔敬桰湯⁹敆瑡牵獥㰬㹩䄠‮楚浭牥愠摮䨠‮瑁敬㱥椯㰾⁡牨晥∽慴歬⽳楺浭牥瀮晤㸢椼杭猠捲∽摰⹦楧≦㰾愯㰾氯㹩 †氼㹩牗瑩湩੧†††删略慳汢⁥敆瑡牵⁥牐杯慲獭眠瑩⁨桴⁥敆瑡牵⁥慌杮慵敧攠瑸湥楳湯ⱳ㰠㹩⹗⹆ †††敌湵㱧椯㰾⁡牨晥∽慴歬⽳敬湵⹧灰≴㰾浩⁧牳㵣瀢瑰朮晩㸢⼼㹡⼼楬ਾ†㰠楬䴾摯汥楬杮 †††湉整慲瑣潩獮椠敆瑡牵⁥牏敩瑮摥匠景睴牡⁥敄楳湧‬椼䨾‮楌Ⱶ䐠‮慂潴祲 †††湡⁤⹓丠摥湵牵㱩椯㰾氯㹩 †氼㹩敎⁷敓癲捩⁥牃慥楴湯瘠慩 †††牂歯牥湩⁧湡⁤敍楤瑡潩Ɱ㰠㹩⹆⹊䰠湩愠摮䬠‮桃湥㱧椯㰾⁡牨晥∽慴歬⽳楬⹮摰≦㰾浩⁧牳㵣瀢晤朮晩㸢⼼㹡⼼楬ਾ†⼼汵ਾ†⼼摴ਾ㰠琯㹲 琼㹲 㰠摴眠摩桴∽㤱∥ਾ†瀼ㄾ㨲〳ㄭ㨲㔴⼼㹰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼圾牯獫潨ੰ†汃獯湩㱧瀯ਾ†瀼㰾浳污㹬桃楡㩲匠整桰湡删楥晦䴭牡慧楮捥愠摮䴠牡祒湡⼼浳污㹬⼼㹰 㰠琯㹤 ⼼牴ਾ㰠牴ਾ†琼⁤楷瑤㵨ㄢ┹㸢 㰠㹰㈱㐺ⴵ⼼㹰 㰠琯㹤 㰠摴ਾ†瀼䰾湵档⼼㹰 㰠琯㹤 ⼼牴ਾ⼼慴汢㹥ਊਊ戼潬正畱瑯㹥ਊਊℼⴭ氠獩⁴污捡散瑰摥瀠灡牥⁳ⴭ㰾戯潬正畱瑯㹥 †††††㰠搯癩㰾琯㹤 ††††㰠琯㹲 †††㰠琯潢祤ਾ†††⼼慴汢㹥 ††㰠慴汢⁥潢摲牥∽∰眠摩桴∽〱┰•散汬慰摤湩㵧〢•散汬灳捡湩㵧〢㸢 †††㰠扴摯㹹 ††††㰠牴戠捧汯牯∽愣慡晡≦ਾ††††††琼㹤ꃂ㰠琯㹤 ††††㰠琯㹲 †††㰠琯潢祤ਾ†††⼼慴汢㹥 ††㰠慴汢⁥潢摲牥∽∰眠摩桴∽〱┰•散汬慰摤湩㵧㘢•散汬灳捡湩㵧〢㸢 †††㰠扴摯㹹 ††††㰠牴戠捧汯牯∽楳癬牥•慶楬湧∽潴≰ਾ琼⁤汣獡㵳昢潯整≲숾₩瑓灥慨敒晩ⵦ慍杲湡敩쉣㲠琯㹤ਊ琼⁤汣獡㵳昢潯整≲䴾牡档㈠〰㰵琯㹤ਊ琼⁤汣獡㵳昢潯整≲放洭楡㩬㰠⁡牨晥∽慭汩潴猺浲㌱汀⹥捡甮≫猾浲㌱汀⹥捡甮㱫愯㰾琯㹤ਊਊ㰠琯㹲 †††㰠琯潢祤ਾ†††⼼慴汢㹥 ††㰠琯㹤 †㰠琯㹲 㰠琯潢祤ਾ⼼慴汢㹥㰊戯摯㹹⼼瑨汭